Jaarverslag 2021

  1. Oprichting en doelstelling

De Stichting “Sun in Ghana” is de koepel voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Ghana. De stichting is opgericht op 16 december 2008, als direct gevolg van een reis welke Sonse jongeren gemaakt hebben naar Ghana.

De doelstelling van “ Sun in Ghana” is:

Het verwerven en beheren van middelen ter verbetering van de medische en sociale omstandigheden in Ghana.

Daarnaast het verrichten van alle activiteiten, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden.

1.1 Bestuurssamenstelling en werkwijze

Het bestuur bestaat uit zes bestuurders met daarnaast een adviseur.

Dit zijn de volgende personen:

  • Ton Schepens, voorzitter;

  • Kees van de Akker, penningmeester;

  • Henriette Merks, secretaris;

  • Lia van Antwerpen, lid;

  • Henk van Eijndhoven, lid;

  • Artur van de Walle, lid;

  • Ekow Lamptey, adviseur.

Er wordt projectmatig door werkgroepen gewerkt aan concrete acties voor steun aan de regio Duayaw Nkwanta en omgeving en Hwidiem, met soms in andere delen van Ghana.

Periodiek wordt in bestuursvergaderingen verslag gedaan van de voortgang van de activiteiten.

Nieuwe projecten worden aangedragen vanuit de bestaande contacten in Duayaw Nkwanta, Hwidiem,

Wa, en Takoradi

Er is een website www.suninghana.nl voor publiciteit over de activiteiten van de Stichting Sun in Ghana.

Contact via de sociale media is er met een facebook pagina; Sun ? Ghana.

Als vrienden zijn daarin opgenomen de ziekenhuizen waar wij contact mee hebben.

  1. Activiteiten

2.1. Vanwege de COVID 19 pandemie hebben we in 2021 geen nieuwe activiteiten kunnen ondernemen.

Ook aan sponsoractiviteiten, zoals de jaarmarkten, hebben we niet kunnen deelnemen.

2.2. Het EBA SUKUU schoolfonds bestaat nu 8 jaar. Dit fonds ondersteunt 6 kinderen die in Ghana naar school gaan. De kinderen worden uitgezocht door sr. Comfort. Het gaat om kinderen van basis school tot en met het beroepsonderwijs. Er is een projectplan gemaakt en er zijn sponsors geworven. Om deze sponsors te binden en boeien wordt er 2 x per jaar een nieuwsbrief verzonden. Ook Ghana is getroffen door COVID19 en daardoor zijn de scholen in 2021 gedeeltelijk de laatste 2 semesters gesloten geweest. Gelukkig zijn de scholen sinds september 2021 weer open en hebben we de laatste semesters kunnen betalen. Weliswaar voor 5 kinderen.

Sr Comfort kijkt uit naar een 6e kind dat kan deelnemen.

2.3. Er is een aantal keer een statiegeldactie gehouden bij de AH in Eindhoven. De opbrengst van die acties komt ten goede aan het EBA SUKUU fonds.

2.4. In september 2019 heeft Stichting Sun in Ghana bij Wilde Ganzen een geldprijs gewonnen van 5000 euro voor het project; “Plastic afval heeft de toekomst.” Naar voorbeeld van “precious plastic“ van Dave Hakkens willen we een plastic verwerkingsfabriekje opzetten in Hwidiem. Hierbij wordt plastic afval opgehaald, vermalen tot plastic korrels en versmolten tot vloeibaar plastic. Dit vloeibaar plastic kan in mallen worden gespoten. Deze mallen kunnen allerlei voorwerpen gemaakt worden, maar wij hebben plastic artikelen voor ogen die bruikbaar zijn in de ziekenhuizen. Sr Comfort wil tienermoeders opvangen en een toekomst bieden door hen aan het werk te helpen en wij hebben haar gevraagd of zij die in dit project wil inzetten. Omdat we denken aan artikelen voor het ziekenhuis, hebben we ook een ruimte op het ziekenhuisterrein gevraagd.

Door de COVID pandemie hebben we nog geen actie in Ghana kunnen ondernemen.

We hopen vanaf september 2022 in Ghana dit fabriekje actief te hebben.

Als het plastic project naar tevredenheid draait, is de intentie om, met onze connecties in Ghana meerdere fabriekjes op te zetten,.

De stichting is in 2021 4x bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering.

Vaker ging niet ivm de coronamaatregelen.

3. Financiën:

3.1 Belangen: Alle bestuursleden zetten zich kosteloos in voor de stichting.

Gemiddeld bezoeken de leden 10x per jaar een vergadering, zonder vergoeding hiervoor.

Reizen naar Ghana zijn geheel op eigen kosten van de bestuursleden.

Bijlage:

Financieel jaaroverzicht. Deze wordt apart vermeld op de website.